👈 فروشگاه فایل 👉

Loyalty by Corporate Banking Customers

ارتباط با ما

... دانلود ...

Loyalty by Corporate Banking Customers

چکیده:به منظور تحلیل رابطه بین کیفیت درک شده خدمات،رضایت مشتری ،وفاداری و نیت مشتریان بانکداری شرکت های بزرگ و متوسط برای افزایش میزان استفاده از خدمات بانکی،مدلی طراحی کرده ایم.به این معتقدیم که کیفیت درک شده خدمات از طریق رضایت مشتری تاثیر غیر مستقیم مثبتی بر وفاداری بانکی خواهد داشت،کیفیت درک شده خدمات تاثیری مثبت بر وفاداری بانکی ایجاد خواهد کرد،رضایت مشتری تاثیر مستقیم مثبتی بر وفاداری بانکی خواهد داشت،و وفاداری بانکی تاثیر مستقیم مثبتی بر نیت مشتریان در افزایش استفاده از خدمات بانکی خواهد گذاشت...

👇محصولات تصادفی👇

کاویتاسیون در پمپها و راههای جلوگیری از آن درس پژوهی پایه ی سوم ابتدایی آموزش قرآن کریم بررسی رفتار ماشین القایی روتور سیم بندی شده کنترل شده با PWM دانلود گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی فیکس نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان استهبان (واقع در استان فارس)