👈 فروشگاه فایل 👉

مطالعه مقدماتي استاندارد بيمارستانها در ايران

ارتباط با ما

... دانلود ...

مطالعه مقدماتي استاندارد بيمارستانها در ايران

در روند برنامه ریزی و طراحی معماری بیمارستان نیاز به آشنایی کامل عملکرد بخش ها و قسمت های مختلف بیمارستان است . در متن حاضر سعی شده است که عملکردهای بخش های بستری داخلی / جراحی ، از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد . فصل های کتاب معرف این موضوع می باشد .

در روند این مطالعات سعی شده است که به تفاوت های بخش های بستری در بیمارستان عمومی شبکه درمانی کل کشور ( بیمارستان های ناحیه ای ) و نیز مشخصات بیمارستان ها ظرفیت 100 تا 1000 تختخواب ) توجه شود .

مطالعات انجام شده مبتنی بر آخرین متون تحقیقاتی منتشر شده از طرف موسسات پژوهشی برخی از کشورهای پیشرفته در مورد بیمارستان و بخش های آن می باشد . ولی تنها به انتقال ساده تحقیقات موسسات پژوهشی کشورهای پیشرفته دنیا اکتفا نشده است . در واقع کوشش به عمل آمده ، با بهره گیری از ده ها سال تجربه در برنامه ریزی ، طراحی معماری ، ساخت و بهره برداری از بناهای درمانی در سراسر کشور، به شرایط مشخص ایران نزدیک شود .

فهرست:

مقدمه

فصل اول – معرفی ، حدود و دامنه

1 - هدف

2 - منابع اصلی مطالعات

3 - بیمارستان عمومی

4 - بخش دولتی و عمومی کشور

5 - شبکه درمانی کشور

6 - حداقل و حداکثر ظرفیت سطوح بیمارستان ها

7 - مفاهیم طبقه بندی مطالعات

فصل دوم – خدمات عمومی در بخش های بستری داخلی / جراحی

تعریف

گروه پرستاری

کلیات

وظایف گروه پرستاری

وظایف سرپرستار بخش

وظایف پرستار بخش

وظایف بهیار بخش

وظایف کمک بهیار بخش

گروه پزشکی

کلیات

تخصص های پزشکی در بخش بستری داخلی / جراحی

تخصص های بیمارستان های ناحیه ای

برخی از تخصص های بیمارستان های عمومی منطقه ای ، قطبی و کشوری

گروه تکنسین های پزشکی

تکنسین های آزمایشگاه تشخیص پزشکی

تکنسین های رادیولوژی

تکنسین های فیزیوتراپی

گروه اداری

وظایف منشی بخش

گروه بهداشت

گروه پشتیبانی

وظایف کارکنان خدماتی داخل بخش بستری

وظایف کارکنان بخش های پشتیبانی و بیمارستان که به بخش های

بستری داخلی / جراحی سرویس می دهند

وظایف مرکز کاخ داری بیمارستان در بخش های بستری داخلی / جراحی

وظایف کارکنان سایر بخش های پشتیبانی بیمارستان در بخش های

بستری داخلی / جراحی

فصل سوم – سیستم های راهبری بیمارستان در رابطه با بخش های بستری داخلی / جراحی

حدود و دامنه

سیستم هایی که در زمان برنامه ریزی و طراحی بخش های بستری

باید تصمیم گیری شوند

توزیع خوراک و آشامیدنی بیماران

آورد و برد بیماران بستری

رختکن کارکنان

اتاق های معاینه و درمان

ملاقات بیماران

فضاهای مشترک بین بخش ها

مواد مصرفی در بخش های بستری

فصل چهارم – شرایط مناسب محیط بیمارستان

تعریف

مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران می شود

نور طبیعی منظره و تهویه طبیعی

نور مصنوعی

دما ، رطوبت و تهویه مکانیکی

بهداشت محیط و کنترل عفونت

ایمنی

صدای مطلوب و نامطلوب

تسهیلات آسایش و ایمنی بیماران

تعداد تخت در اتاق های بستری ، در بخش های بستری داخلی / جراحی

فاصله تخت های بستری

امکانات تخت های بستری

سیستم احضار پرستار و اینترکام

امکان گوش دادن به رادیو ، انتخاب کانال تلویزیون

دستگیره های حفاظتی در حمام ها و سرویس های بهداشتی

سرویس بهداشتی معلولان

شیشه پیجره ها و توری

پرده

تلفن

گنجه لباس بیماران

یخچال

دستشویی

گازهای طبی

اتاق روز بیماران

رنگ و فضای معماری

امکانات مناسب برای معلولان

حمام ها و سرویس های بهداشتی

فصل پنجم – تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پزشکان و پرستاران در بخش های بستری داخلی/ جراحی

تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پرستاران

ایستگاه پرستاری

اتاق سرپرستار بخش

فضای کافی در اطراف تخت بیمار

فضای کافی در وان درمان ، حمام و سرویس بهداشتی

رختکن

دستشویی در اتاق های بستری بیماران و اتاق معاینه و درمان

فضاهای پشتیبانی

توالت و دستشویی کارکنان

تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پزشکان

فضای اطراف تخت بیمار

پرده در اطراف تخت

اتاق معاینه و درمان

گزارش نویسی پزشکان

دفاتر پزشکان استاد و فضاهای آموزشی

فصل ششم – آموزش پزشکی

تعریف

حدود و دامنه

روند آموزش پزشکی در بخش های بستری

تسهیلات و فضاهای آموزش پزشکی

تاثیر آموزش پزشکی در عملکرد و ابعاد فضاهای بخش بستری داخلی / جراحی

اتاق های بستری بیماران

ایستگاه پرستاری

اتاق معاینه و درمان

اتاق دارو و کار تمیز

انبار تجهیزات

عرض راهروهای بخش

فضاهای آموزش پزشکی در جوار بخش های بستری

فضاهای مورد نیاز آموزش پزشکی بین دو بخش بستری داخلی / جراحی

تسهیلات کشیک

فصل هفتم – کنترل عفونت

تعریف کنترل عفونت

منبع عفونت

حامل عفونت

انتقال عفونت

پیشگیری از انتقال عفونت در زمان بهره برداری بخش بستری

شستشوی دست و پوشیدن دستکش

استقرار بیمار

انتقال بیمار عفونی یا بیمار مستعد دریافت عفونت

محافظت از سیستم تنفسی ، چشم و صورت

روپوش و نظافت کارکنان

جمع آوری زباله

جمع آوری رخت کثیف

نظافت بخش بستری

ظروف غذاخوری

ضد عفونی کردن اتاق و تجهیزات

سم پاشی بیمارستان

رابطه کنترل عفونت با برنامه ریزی و طراحی بخش های بستری داخلی / جراحی

اتاق یک تختخوابی ایزوله

اتاق بستری یک تختخوابی

اتاق بستری چند تختخوابی

اتاق معاینه و درمان

اتاق دارو و کار تمیز

اتاق کار کثیف

اتاق جمع آوری کثیف

آبدارخانه

سرویس های بهداشتی و حمام

اتاق نظافت

انبار تجهیزات و وسایل

انبار رخت تمیز

دستشویی بیمارستانی

نازک کاری

اجزای تاسیسات مکانیکی و برقی آشکار

فصل هشتم – ایمنی

حدود و دامنه

ایمنی در برابر آتش سوزی

اصول ایمنی جان بیماران

تخلیه افقی

راه های فرار

منطقه بندی آتش

ایمنی در برابر زلزله

ایمنی بیماران در برابر خطرات فیزیکی داخل بخش

فصل نهم – ارتباط بخش های بستری داخلی / جراحی و بیمارستان

ترکیب بندی بخش های بستری داخلی / جراحی

ظرفیت یک بخش بستری داخلی / جراحی

جهت نورگیری بخش های بستری

گسترش آینده

ارتباط بخش های بستری داخلی / جراحی با سایر بخش های بیمارستان

حدود و دامنه

آورد و برد بیماران

پذیرش بیماران بستری از طریق قسمت پذیرش بیماران بستری

پذیرش بیماران بستری از طریق اورژانس

آورد و برد بیماران بستری به بخش های تشخیصی و درمانی

آورد و برد ابزار و وسایل

آورد و برد مواد مصرفی و دورریختنی

داروخانه مرکزی

آشپزخانه مرکزی

انبار مرکزی

مرکز جمع آوری و دفع زباله

حمل جسد بیمار فوت شده

فصل دهم – روابط فضاهای داخلی بخش های بستری داخلی / جراحی

انتخاب مدول شبکه ستون های سازه ساختمان

مکان ایستگاه پرستاری

گروه بندی بیماران بر حسب شدت بیمار، شرایط بیمار و خصوصیات روانی

حدود و دامنه

گروه بندی بیماران بر حسب وخامت بیماری و شرایط بیماری

بیماران در شرایط سخت بیماری

بیماران در شرایط متوسط بیماری

بیماران در دوران نقاهت

ظرفیت بخش بستری و مکان اتاق های بستری در رابطه با ایستگاه پرستاری

ظرفیت بخش بستری

مکان اتاق های بستری در رابطه با ایستگاه پرستاری

مکان فضاهای پشتیبانی در رابطه با ایستگاه پرستاری و اتاق های بستری

اتاق دارو و کار تمیز

اتاق کار کثیف

اتاق معاینه و درمان

اتاق جمع آوری کثیف

اتاق نظافت

اتاق روز بیماران

برانکارو صندلی چرخدار

حمام ها و سرویس های بهداشتی

اتاق پرستاران بخش

ترولی اورژانس

فضاهای مشترک بین دو بخش بستری

ورودی بخش بستری و پله فرار و ارتباط با بخش بستری مجاور

فصل یازدهم – عملکرد فضاهای بخش های بستری داخلی / جراحی

حدود و دامنه

فضاهای بیمار خواب

اتاق بستری چهار تختخوابی

اتاق بستری یک تختخوابی

اتاق یک تختخوابی ایزوله

مشخصات مشترک اتاق های بستری و تجهیزات آن ها

فضاهای اداری

ایستگاه پرستاری

اتاق سرپرستار بخش

فضاهای پشتیبانی داخل بخش بستری

اتاق دارو کار تمیز

اتاق کار کثیف

اتاق جمع آوری کثیف

اتاق معاینه و درمان

اتاق روز بیماران

انبار رخت تمیز

اتاق نظافت

حمام ها و سرویس های بهداشتی

وان درمان

انبار مواد و تجهیزات

فضاهای مشترک بین دو بخش بستری داخلی / جراحی

فضاهای مشترک بین دو بخش بستری د ر بیمارستان های ناحیه ای

فضاهای مشترک بین دو بخش بستری در بیمارستان های منطقه ای

غیر آموزشی

فضاهای مشترک بین دو بخش بستری در بیمارستان های منطقه ای ، قطبی و کشوری

فصل دوازدهم – نقشه اتاق ها و فضاهای بخش بستری داخلی / جراحی

اتاق بستری 4 تختخوابی در بیمارستان های منطقه ای آموزشی

قطبی آموزشی ، و کشوری آموزشی

اتاق بستری 4 تختخوابی در بیمارستان های منطقه ای غیر آموزشی

اتاق بستری 4 رختخوابی در بیمارستان های ناحیه ای

اتاق بستری یک تختخوابی ایزوله در بیمارستان های منطقه ای آموزشی

قطبی آموزشی ، کشوری آموزشی

اتاق بستری یک تختخوابی ایزوله در بیمارستان های منطقه ای غیر آموزشی

اتاق بستری یک تختخوابی ایزوله در بیمارستان های ناحیه ای

اتاق بستری یک تختخوابی در بیمارستان های منطقه ای آموزشی

قطبی آموزشی ، کشوری آموزشی

اتاق بستری یک تختخوابی در بیمارستان های منطقه ای غیر آموزشی

اتاق بستری یک تختخوابی در بیمارستان ها ی ناحیه ای

اتاق کار کثیف در کلیه سطوح بیمارستان ها

اتاق جمع آوری کثیف در کلیه ی سطوح بیمارستان ها

اتاق دارو و کار تمیز در بیمارستان های ناحیه ای و منطقه ای غیر آموزشی

اتاق دارو و کار تمیز در بیمارستان های منطقه ای آموزشی ، قطبی

آموزشی و کشوری آموزشی

اتاق نظافت در کلیه ی سطوح بیمارستان ها

اتاق معاینه و درمان در بیمارستان های منطقه ای آموزشی ، قطبی آموزشی کشوری آموزشی

اتاق معاینه و درمان در بیمارستان های ناحیه ای و منطقه ای غیر آموزشی

دوش بیماران در تمام سطوح بیمارستان ها

سرویس بهداشتی بیماران در تمام سطوح بیمارستان ها

دوش و توالت و دستشویی معلولان در تمام سطوح بیمارستان ها

آبدارخانه در تمام سطوح بیمارستان ها

اتاق کنفرانس و نمایش بیمار در بیمارستان های منطقه ای آموزشی ،

قطبی آموزشی ، کشوری آموزشی

ایستگاه پرستاری در بیمارستان های منطقه ای ، قطبی و کشوری

ایستگاه پرستاری در بیمارستان های ناحیه ای

پله فرار بخش های بستری داخلی / جراحی در کلیه سطوح بیمارستان ها

فصل سیزدهم – برنامه فیزیکی بخش های بستری داخلی / جراحی

برنامه فیزیکی بخش های بستری داخلی / جراحی در بیمارستان های ناحیه ای

بخش بستری 30 تختخوابی یکم

بخش بستری 30 تختخوابی دوم

فضاهای مشترک بین دو بخش بستری 30 تختخوابی

برنامه فیزیکی بخش های بستری داخلی / جراحی در بیمارستان های منطقه ای غیر آموزشی

بخش بستری 30 تختخوابی یکم

بخش بستری 30 تختخوابی دوم

فضاهای مشترک بین دو بخش بستری 30 تختخوابی

برنامه فیزیکی بخش های بستری داخلی / جراحی در بیمارستان های

منطقه ای آموزشی ، قطبی آموزشی و کشوری آموزشی

بخش بستری 30 تختخوابی یکم

بخش بستری 30 تختخوابی دوم

فضاهای مشترک بین دو بخش بستری 30 تختخوابی

👇محصولات تصادفی👇

حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست(زباله) مقاله مکتب قزوین در دوره شاه طهماسب حمل و تحويل تحت نظارت محموله در بستر جهاني شدن بزهكاري پلان آماده اتوکد - طرح 12 نمونه سوالات استخدامی بانکداری