👈 فروشگاه فایل 👉

سرقفلی در حقوق ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

سرقفلی در حقوق ایران

چکیده

8

مقدمه

8

واژگان کلیدی

10

مبحث اول: سرقفلي

11

بند اول: تعریف سرقفلی

11

بند دوم: تعريف سرقفلي به اعتبار تقدم مستاجر متصرف در اجاره محل كسب 12

بند سوم: تعريف سرقفلي بدون توجه به عناصر و ضوابط تشكيل دهنده اين حق 13

بند چهارم : تعريف سرقفلي به اعتبار عوامل تشكيل دهند حق 13

مبحث دوم: ماهيت اقتصادي سرقفلي

14

مبحث سوم : ضوابط تشكيل دهنده سرقفلي

15

بند اول: ماده 11 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب1339و1356

15

بند دوم: مهمترين عوامل و ضوابط تشكيل دهنده سرقفلي 16

2.1. مشتريان محل 17

2.2. اسم و علائم مشخصه تجاري

17

2.3. تابلوي مغازه

18

2.4. حق مالكيت صنعتي و بازرگاني و علائم كارخانه

18

2.5. پروانه كسب

19

مبحث چهارم: ويژگيهاي سرقفلي و اعتبار سرقفلی در حقوق فعلی ایران

رويه محاكم

20

بند اول: ویژگی های سرقفلی

20

بند دوم: اعتبار سرقفلي در حقوق فعلي ايران

21

مبحث پنجم: انواع سرقفلي

21

مبحث ششم: طرح بحث

23

مبحث هفتم : تاثير نظرات شرعي شوراي نگهبان در اعتبار قوانين مصوب قبل از پيروزي انقلاب اسلامي

و رویه محاکم

25

بند اول: نظرات شورای نگهبان

25

بند دوم : رويه محاكم

32

نتیجه گیری

34

منابع:

35

چکیده

اغلب كشورها مقررات سرقفلي را كه از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعي است در ميان قوانين تجاري خود جاي داده اند و برخي كشورها نيز زمينه حقوق مدني را محل مناسب ذكر اين مقررات دانسته اند

مقدمه

پذيرش و توسعه مالكيت هاي غير مادي يكي از تحولات بزرگ نظامهاي حقوقي و اقتصادي جهان است كه امروزه در ميان تمام ملل متمدن

👇محصولات تصادفی👇

پروژه فشرده و بسط سازی یک عبارت اقتصاد بازار و توزيع درآمد بررسی اثر بخشی تن آرامی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب بیماران قلبی کنترل صنعتی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بروجن (واقع در استان چهارمحال و بختیاری)