👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي وساختاري درتکواندوکاران نخبه

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي وساختاري درتکواندوکاران نخبه

هدف پژوهش : مطالعه تاثیر مکمل سازی کوتاه سازی کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخص های عملکردی و ساختاری در تکواندو کاران نخبه

روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد، جنس و غیره :

از بین 28 بازیکن عضو تیم تکواندو آمن که از تیم های شرکت کننده در لیگ استان تهران می باشد 20 نفر به طور تصادفی انتخاب و به عنوان نمونه آماری این تحقیق مجدداً به شکل تصادفی به دو گروه کراتین و دارو نما تقسیم شدند.

روش پژوهش (حداکثر دو خط):

در ابتدا از آزمودنی ها، پیش آزمون به عمل آمد. سپس آزمودنی ها از طریق طرح دوسوکور به دو گروه مصرف کننده کراتین و مصرف کننده شبه دارو تقسیم شدند. گروه کراتین به مدت 6 روز، 4 وعده 5 گرمی کراتین مونوهیدرات و گروه شبه دارو همین مقدار گلوکز مصرف کردند. سپس بعد از پایان دوره پس آزمون به عمل آمد.

ابزار اندازه گیری:

دستگاه تجزیه و تحلیل کننده ترکیب بدن – دوچرخه کارسنج – ابزارهای لازم برای گرفتن نمونه خون – فتوسنسور – کرنومتر – پیت برای سنجش کراتین و آمونیاک خون

طرح پژوهش :

یک تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی (کراتین) و کنترل (دارونما) می باشد. که بصورت دوسوکور اجرا شده است. برای توصیف و تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

نتیجه کلی :

مصرف مکمل کراتین باعث کاهش تجمع آمونیاک در خون می شود. سرعت عملکرد آن نیز در فعالیت های تناوبی در سطح بالاتر حفظ می کند. همچنین مصرف مکمل کراتین باعث بهبود سرعت و چابکی و همچنین افزایش وزن و توده بدون چربی می شود.

فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقيق.

1-1. مقدمه.

1-2. بيان مساله.

1-3. ضرورت و اهميت تحقيق.

1-4. اهداف تحقيق

1-5. متغيرهاي تحقيق

1-6. فرضيات تحقيق.

1-7. محدوديتهاي تحقيق.

1-8. تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق

2-1. مقدمه.

2-2. مباني نظري تحقيق.

2-2-1. کراتين

2-2-1-1. تاريخچه کراتين

2- 2-1-2. منابع کراتين

3-2-1-3. سنتز دروني و مکانيزم کراتين

2-2-1-4. نقش کراتين در بدن

2-2-1-5. عوارض جانبي

2-2-2. آمونیاک

2-2-2-1. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی

2-2-2-2. پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش

2-2-2-3. سایر حامل های بنیان آمین

2-2-2-4. انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی

2-2-2-5. پالایشNH3پلاسمائی

2-2-2-6. سازگاري آثار مرکزی و محیطی آمونیاک

2-2-2-6-1. خستگی مرکزی

2-2-2-6-2.خستگی پیرامونی

2-2-2-7.متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده

2-2-3. سيستم غالب توليد انرژي در تکواندو و تأثير کراتين بر آن

2-2-4. وزن

2-2-4-1. عوامل مؤثر در وزن

2-2-5. وزن بدون چربي

2-2-6. چربي و مهارتهاي ورزشي

2-2-7. سرعت

2-2-7-1. انواع سرعت و آزمونهاي آن

2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت

2-2-8. چابکي

2-2-8-1. آزمون هاي چابکي

2-3. تحقيقات انجام شده در زمينه مکمل هاي کراتين

2-3-1. تحقيقات داخلي

2-3-2. تحقيقات خارجي

2-3-2-1. مکمل سازي کوتاه مدت

2-3-2-2. مکمل سازي کراتين و قدرت

2-3-2-3. مکمل سازي کراتين و سرعت

2-3-2-4. مکمل سازي کراتين و توان

2-3-2-5. مکمل سازي کراتين و چابکي

2-3-2-6. مکمل سازي کراتين و ترکيب بدني

2-3-2-7. مکمل سازي کراتين و آمونیاک

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

3-1. مقدمه

3-2. روش تحقيق

3-3. مشخصات آزمودنيها

3-4. مکمل سازي آزمودنيها

3-5. تمرينات ورزشي آزمودنيها

3-6. متغير هاي تحقيق

3- 7. ابزار هاي اندازه گيري

3-8. روشهاي اندازه گيري متغيرها

3-8-1. قد

3-8-2. خونگيري

3-8-2-1. تحليل نمونه هاي خوني

3-8-3. ترکيبات بدن

3-8-4. آزمون 40 يارد سرعت

3-8-5. آزمون چابکي ايلينويز

3-9. روشهاي آماري تحليل داده ه

فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته ها

4-1- مقدمه

4-2. تجزيه و تحليل توصيفي يافته ها

4-2-1. آمونیاک

4-2-2. سرعت

4-2-3. چابکي

4-2-4. وزن بدن

4-2-5. توده بدون چربي

4-2-6. مايعات بدن

4-2-7. کراتينين

4-2-8. ميانگين حداکثر سرعت رکاب زدن

4-3. آزمون فرضيه هاي تحقيق

4-3-1. فرضيه اول

4-3-2. فرضيه دوم

4-3-3. فرضيه سوم

4-3-4. فرضيه چهارم

4-3-5. فرضيه پنجم

4-3-6. فرضيه ششم

4-3-7. فرضيه هفتم

4-3-8. فرضيه هشتم

4-3-9. فرضيه نهم

4-3-10. فرضيه دهم

4-4. متغيرهاي وابسته به تحقيق

فصل پنجم : بحث ، بررسي و نتيجه گيري

5-1. مقدمه

5-2. خلاصه تحقيق

5-3. بحث و بررسي

5-4. نتيجه گيري

5-5. پيشنهادات

منابع

پيوستها

پيوست 1. فرم يادداشت تغذيه و تمرين آزمودنيها

پيوست 2. مواردي که در طول تحقيق بايد توسط آزمودنيها رعايت شوند

پيوست 3. نمونه فرم دستگاه تجزيه و تحليل ترکيب بدن

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل محله عودلاجان پرورش و نگهداری اردک ماموریت‌ اصلی‌ آقای‌ جرج‌ بوش‌ بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت رينگ سازي ماشين‌هاي‌ عمومي‌ تراش‌ چوب‌ - آئين‌ حفاظت‌ و ايمني