👈 فروشگاه فایل 👉

تأثير تحصيلات زنان در توسعه اقتصاد كشور

ارتباط با ما

... دانلود ...

تأثير تحصيلات زنان در توسعه اقتصاد كشور

فهرست موضوعي مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه1

چارچوبي نظري تحقيق3

فرضيه‌ها 4

روش تحقيق 5

مشكلات و موانع5

اصطلاحات و واژه‌هاي كليدي6

(1) فصل اول: 8

1-1) توسعه و مفاهيم8

2-1) توسعه اقتصادي17

3-1) مطالعه اجمالي عوامل موثر بر توسعه اقتصادي19

4-1) بررسي وضعيت توسعه‌اي ايران طي سال‌هاي 1382 –1376...23

جداول و نمودارها26

(2) فصل دوم: 28

1-2) مطالعه وضعيت گذشته و موجود تحصيلات زنان در ايران28

جداول و نمودارها40

(3) فصل سوم: 44

1-3) تأثيرتحصيلات زنان بر عامل فرهنگي-اجتماعي توسعه اقتصادي 44

2-3) تاثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي59

الف) تأثير كمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي63

A) وضعيت زناشويي و سواد 63

B ) باروري و سواد64

C) سواد و تعداد فرزندان 65

D) سطح تحصيلات و تعداد فرزندان66

ب) تأثير كيفي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي67

A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده68

B) سواد و تعداد فرزندان داراي مدرك ديپلم و بالاتر

3-3 ) تأثير تحصيلات زنان بر عامل اقتصادي توسعه اقتصادي69

جداول و نمودارها81

(4) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پيشنهاد93

1-4) بررسي چالش‌ها و موانع در مسير توسعه آموزشي زنان ايران 96

    2_4)بررسی فرضيه ها.102

    3_4)پيشنهاد برای روش تحقيق در مطالعات بعدی102

فهرست منابع 103

فهرست جداول و نمودارها

عنوان                                                                                                                 صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول (1-4-1) : روند اقتصاد ايران 1382- 137626

جدول (2-4-1): شاخص‌هاي فرهنگي- اجتماعي ايران 1382- 137626

جدول (3-4-1): توسعه انساني ايران در مقايسه با برخي

كشورها 1382-1376 27

جدول (1-2) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعيت در ايران در

سال‌هاي 1375 و 1365 و 1355 به تفكيك جنس 40

جدول (2-2) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعيت موثر كشور در سالهاي

 1375 و 1365 و 1355 به تفكيك گروه‌هاي مختلف سني و جنس40

جدول (3-2): ضريب اشتغال به تحصيل جمعيت ايران در گروه‌هاي سني

 24-6 ساله به تفكيك جنس دو سال‌هاي 1375 و 1365 و 1355 41

جدول (4-2): نسبت جنسي محصلين در سالهاي 1375 و 1365 و 1355 به

تفكيك گروه‌هاي سني مختلف41

جدول (5-2) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌هاي 1376 – 1315 به تفكيك

سطوح مختلف آموزشي 41

جدول (6-2) درصد دختران در بين جمعيت دانش آموزش كشور در سال‌هاي

 1376-1347 به تفكيك سطوح مختلف آموزشي41

جدول (7-2): تعداد و درصد رشد سالانه پذيرفته شدگان، دانشجويان

و فارغ التحصيلان آموزش ‌عالي در ايران در سال‌هاي

 1377- 1357 به تفكيك جنس42

جدول (8-2): تعداد و درصد پذيرفته‌شدگان زن در آموزش عالي در سال

 1376- 1358 به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي 43

جدول (9-2): تعداد و درصد دانشجويان در آموزش عالي در سال‌هاي

1377-1358 به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي 43

جدول (1-A – الف- 2-3) : جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع

زناشويي به تفكيك شهري و روستايي 81

جدول

👇محصولات تصادفی👇

ماشین های تورینگ حل تمرین کتاب آمار مهندسی مدرن (2007) اینترنت معایب و مزایا كانون تربيت با كارايكشا شوروی بررسی بوستر ترمز