👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود گزارش کارآموزی رشته برق صنعتي – الكتروتكنيك ، برق در ساختمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته برق صنعتي – الكتروتكنيك ، برق در ساختمان

گزارش کارآموزی برق صنعتي – الكتروتكنيك ، برق در ساختمان

گزارش كار

1- نصب كنتورهاي چند وضعيتي

2- نصب كنتاكتور

3- نصب فيوزها

4- نصب رله ها

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 36

 بخش هایی از گزارش:

مقدمه

يكي از اهداف اساسي و بسيار مهم سياستگذاران ايجاد ارتباط منطقي و هماهنگ صنعت و محيط كار با دانشگاه و دانشجو مي با شد كه هم در شكوفائي ورشد صنايع موثر بوده و هم دانشجويان را از يادگيري دروس تئوري محظ رهايي داده و علم آنها را كاربردي تر كرده و باعث مي شود آن را در عرصه عمل ، آزموده و به مشكلات و نا بسامانيهاي علمي و عملي محيط كار آشنا شده و سرمايه وقت خويش را در جهت رفع آنها مصرف نمايند ، كه براي جامعه در حال توسعه ما از ضروريات مي با شد .

با اين مقدمه شايد اهميت و جايگاه درس دو واحدي كارآموزي براي ما روشنتر شده و با نگاهي ديگر به آن بپردازيم .

اينجانب نيز در طي مدت حضور خود در محل كارآموزي استفاده هاي علمي و عملي خوبي نموده ، با توجه به زمان محدود 240ساعته تقريبا به همه ريزه كاريها ي اجرايي ونظارتي واقف شدم ، از اينرو شايد بهتر باشد واحد كارآموزي به دوقسمت تقسيم شده تا اين نقيصه جبران گشته و ارتباط با محيط كار حفظ شود ، همچنين پيشنهاد مي شود در صورت امكان تعامل بيشتري بين استاد كارآموزي و سرپرست و همچنين دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه بوجود آيد تا دانشجو با تعهد بيشتري پا به عرصه عمل بگذارد .

1- نصب كنتورهاي چند تعرفه و اعمال نرخهاي چند تعرفه

بر اساس اطلاعات دريافتي از مناطق ، از مجموع قريب 15 ميليون مشترك برق ، بيش از يك ميليون داراي انشعاب سه فاز و بقيه داراي انشعاب تكفاز مي باشند . كه از كل مشتركين سه فاز ، قريب 90 درصد هنوز داراي كنتور يك تعرفه اند و مشتركين تكفاز ، عموماً كنتور يك تعرفه دارند . همچنين ساليانه بطور متوسط 600هزار مشترك جديد جذب مي شوند كه لازم است از ابتدا ، براي مشتركين جديد كنتورهاي چند تعرفه نصب شود .

لذا در راستاي انجام تكليف قانوني و هدايت مشتركين به سمت مصرف بهينه ، لازم است انشعابات جديد بصورت چند تعرفه برقرار شوند و در مورد مشتركين قبلي نيز به مرور نسبت به تعويض كنتور آنها اقدام گردد . از اينرو بـر اساس سياستگذاري اعـلام شده قبـلي لازم است ، ضـمن بررسي ظـرفيت توليد كنتورهاي چنـد تعـرفه در داخل كشور و تقويت اين ظرفيت ، نسبت به تهيه و نصب كنتور چند تعـرفه ، حـداقل به مـقدار يك ميليون دستگاه تكفاز و 80 هزار دستگاه سه فاز در هر سال بصورت متمركز يا غير متمركز و از طريق برگزاري مناقصه اقدام گرددكه تهيه اين تعداد كنتور بالغ بر 360 ميليارد ريال اعتبار ساليانه نياز دارد . با توجه به ميزان يارانه پرداختي در نرخها و همچنين سهم مصارف از پيك بار ، اولويت هاي زير براي نصب كنتورهاي چند تعرفه پيشنهاد مي گردد :

1- مشتركين كشاورزي 2- مشتركين صنعتي 3- مشتركين تجاري پر مصرف

4- مشتركين خانگي پر مصرف 5- مشتركين عمومي

اين كنتورها به مراتب بالاتر از كنتورهاي الكترومكانيكي است.

    ظرفيت توليد كنتورهاي الكترونيكي چقدر است؟

    با توجه به اظهارات وزير محترم نيرو در افتتاح خط توليد كنتورهاي الكترونيكي، حدود 20ميليون كنتور منصوبه در كشور داريم و براي اينكه بتوانيم در يك افق پنج ساله اين تعداد كنتور را به الكترونيكي تبديل كنيم، با تقاضاي بسيار بالايي مواجه خواهيم شد.

با همين ديدگاه ظرفيت خط توليدمان را براي كنتورهاي تك فاز حدود يك ميليون و سه فاز 300 هزار تا در سال پيش بيني كرديم ولي در سال اول ظرفيت توليدمان سالانه 300 هزار دستگاه است و در حال حاضر توليد حدود 200هزار كنتور الكترونيكي را از شركت هاي توزيع سفارش داريم.

مهم ترين دلايل احيا و به سوددهي رساندن شركت كنتورسازي چيست؟

     رمز پيروزي در عقل جمعي و تلاش مستمر است. ما به خودباوري و بهره گيري از عقل جمعي و بهادادن به كارشناسان معتقديم.

    ما به سادگي موفق به مذاكره با شركت خارجي نشديم و با شركت هاي بين المللي زيادي به بحث و مذاكره پرداختيم و همزمان با شركت آكتاريس با 4شركت خارجي به صورت جدي در حال مذاكره بوديم.

آكتاريس 8 درصد از سهام شركت را در اختيار دارد، چطور؟

       بله همين طور است. البته در گذشته شركت «آاگ»، 8درصد سهام شركت را در زمان تاسيس در اختيار داشت ولي اين شركت توسط شركت شولمبرگر خريداري شد و از اين شركت صاحب نام، آكتاريس متولد شد. به طبع پس از خريد شركت آاگ، توسط شركت آكتاريس 8درصد سهام شركت قبلي به شركت آكتاريس منتقل گرديد و نهايتا امروز شركت آكتاريس 8درصد سهام كنتورسازي را دارد.

آكتاريس يكي از شركت هاي خوشنام بين المللي است و در 11كشور سايت توليدي داشته و در 32كشور هم فعاليت چشمگيري دارد و تقريبا حدود 21درصد از بازار ميترينگ آب، گاز و برق دنيا متعلق به آكتاريس است. ما به اين نتيجه رسيديم كه اگر بخواهيم به عرصه هاي بين المللي و WTO بپيونديم، بايد بتوانيم با شركت هاي مطرحي همچون آكتاريس همكاري كنيم.

بحث ديگر انتقال دانش فني است. ما نبايد فقط مصرف كننده باشيم بايد بتوانيم دانش و فن توليد را به دست آوريم بر همين اساس ما موفق شديم كه دانش فني توليد كنتورهاي الكترونيكي را از آكتاريس فرانسه به كنتورسازي ايران منتقل كنيم.

فیوز چیست ؟

مقاومت الكتريكي و جريان در مدار جريان الكتريكي در رساناي متصل به مدار بنابر قانون اهم از روي مقاومت رسانا و ولتاژ دو سر آن معين مي شود. براي يك ولتاژ معين ، هر چه مقاومت رساناي داده شده بيشتر باشد جريان كمتر است. مثلاً مقاومت لامپ هاي التهابي معمولي نسبتاًزياد است ( صدها اهم ). و از اين رو جرياني كه از آنها مي گذرد كم است (چند دهم آمپر) . كوتاه شدگي مدار اگر سيم ها را با اتصال فرعي به لامپ متصل كنيم. مدار فرعي با مقاومت بسيار كم بدست مي آيد. و جريان خيلي شديد مي شود. در اين مورد گفته مي شود كه مدار كوتاه بوجود آمده است. مدار كوتاه بطور عام هر اتصال كم مقاومتي در دو سر منبع جريان الكتريكي است. جريان هاي شديدي كه در مدار كوتاه ظاهر مي شود فوق العاده خطرناك هستند و به علت آنكه سيم ها شديداً گرم مي شوند براي منبع جريان بسيار زيان آورند. محافظت سيم ها از كوتاه شدگي مدار براي محافظت سيم ها از كوتاه شدگي مدار ، فيوز استفاده مي شود فيوز ها سيم هاي نازك مسي اند يا سيم هايي كه از فلزات زود گداخت مثل سرب ساخته شده اند. كه به طور سري به مدار حامل جريان متصل مي شوند. و طوري در نظرگرفته مي شوند كه اگر جريان از مقدار مشخص شده بيشتر شود ذوب مي شود. نمودار طرح وار زير طرز كار فيوز را شرح مي دهد وقتي كه سيم ها توسط تكه سيم مسي متصل شوند مدار كوتاه فيوز بطور سريع ذوب شده و مدار قطع مي شود. ساختمان فيوز فشنگي با توپي پيچي اين فيوز رايجترين نوع از فيوزهاست كه به كار برده مي شود. منشا اصلاح فيوزي به توپي چيني كه در سطح بيروني فيوز قراردارد، مربوط است، كه سيم با نقطه ذوب پايين در آن قراردارد. توپي مانند سرپيچ لامپ در سر پيچ پيچانده مي شود و پس در هر كوتاه شدن مدار تعويض مي شود. معمولا ، يك فيوز يا دسته فيوزهايي به اتصال هاي تامين كننده جريان در يك ساختمان يا هر آپارتماني متصل مي شود. گاهي فيوزها را در جعبه مستقلي قرارمي دهند. فيوزپريزي در ساختمان جعبه فيوز وجود دارد كه بايد با عبور جريان 3تا 5A ذوب مي شود، فيوز آپارتمان با عبور جريان 15تا 20A ذوب مي شود. در حاليكه فيوز يك ساختمان براي جريانهاي خيلي شديدتر چند صد آمپر تنظيم مي شود. ساختمان فيوز با توپي پيچي 1. توپي چيني 2. سيم با نقطه ذوب پائين 3. جاي فيوز

مقاومت الكتريكي و جريان در مدار

جريان الكتريكي در رساناي متصل به مدار بنابر قانون اهم از روي مقاومت رسانا و ولتاژ دو سر آن معين مي شود. براي يك ولتاژ معين ، هر چه مقاومت رساناي داده شده بيشتر باشد جريان كمتر است. مثلاً مقاومت لامپ هاي التهابي معمولي نسبتاًزياد است ( صدها اهم ). و از اين رو جرياني كه از آنها مي گذرد كم است (چند دهم آمپر) .

نخستين كنتورساز ايران پيشرو در توليد كنتور هاي الكترونيكي

در گفت وگو با دكتر «نصيري» مديرعامل كنتورسازي ايران عنوان شد گفت وگو با مديرعامل شركتي كه در حوزه فعاليتش اتفاقات مهم و تعيين كننده اي رخ داده، بسيار جذاب بود. مديري كه نام شركت متبوعش دست كم در منازل همه ما بر ديوارها نقش بسته است.

دكتر محمدنصيري، مديرعامل شركت كنتورسازي ايران است، شركتي كه روزگاري تمام كنتورهاي برق ايران را به صورت انحصاري توليد مي كرد، اما آن انحصار سال ها پيش از بين رفت و اين شركت ناگزير وارد جرگه توليدكنندگان كنتورهاي الكترونيكي شد.

به گفته دكتر نصيري، كنتورسازي گرچه دير به عرصه توليد كنتورهاي الكترونيكي پيوست، اما يك سر و گردن از ديگر رقبا بالاتر است. مشتريان كنتورسازي اين عبارت دكتر نصيري را شايد بهتر بتوانند درك كنند، چرا كه مي دانند توليدات اين شركت از كم چالش ترين توليدات در اين حوزه بوده است. ما در كنار خط توليد كنتور هاي الكترونيكي تك فاز و سه فاز به زودي

خط جديد توليد كنتور هاي الكترونيكي ساكت تايپ (Socket type) را راه اندازي خواهيم كرد مديرعامل كنتورسازي ايران در گفت وگو با دنياي اقتصاد به تشريح آخرين تحولات رخ داده در اين شركت مي پردازد. وي از توليد كنتورهاي ساكت تايپ (Socket type) در اين شركت خبر مي دهد، كنتورهاي الكترونيكي كه شبيه همان كنتورهاي گرد و الكترومكانيكي است. سياست دولت در خصوص مصرف انرژي به گونه اي است كه بايد بهاي برق مصرفي، مصرف كننده به صورت چند تعرفه اي محاسبه شود تا از اين طريق متولي صنعت برق يعني وزارت نيرو بتواند مديريت مصرف بر انرژي داشته باشد.

رسيدن به اين مقصود مستلزم ابزار و سازوكارهايي است كه اولين سازوكار داشتن يك دستگاه اندازه گيري است، چرا كه كنتورهاي كنوني تك تعرفه اند و نمي توانند محاسبه چند تعرفه اي داشته باشند. بنابراين نياز به كنتوري كه بتواند مصرف انرژي در طول ساعات روز را با تعرفه هاي مختلف محاسبه كند تا از اين طريق بهاي برق مصرفي در تعرفه هاي مختلف محاسبه و دريافت شود، بيش از هر چيز احساس مي شد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل مرکز محله کلپا همدان دانلود پاووینت کامل درباره سعدی پژوهش بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی دانلود نقشه بخش های شهرستان رشت بررسي رابطه رضامندي‌زناشويي