👈 فروشگاه فایل 👉

تحليل سه بعدي تنش در بافت هاي اطراف ايمپلنت دندان تحت بارگذاري هاي مختلف، با روش المان محدود

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحليل سه بعدي تنش در بافت هاي اطراف ايمپلنت دندان تحت بارگذاري هاي مختلف، با روش المان محدود

ايمپلنت دندان به عنوان جايگزيني براي دندان هاي از دست رفته سالها مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. نيروهاي وارد شده به ايمپلنتي كه به جاي دندان قرار گرفته است از طريق محل تماس به بافتها و استخوانهاي اطراف منتقل ميشود. توزيع بهينه تنش در اين بافتها و استخوانها يكي از معيارهاي موفقيت يك ايمپلنت است. در اين مقاله توزيع تنش ناشي از بارگذاريهاي مختلف، با استفاده ازروش المان محدود مورد مطالعه قرار گرفته است. براي اين منظورابتدا ايمپلنت و بافتهاي اطراف آن در نرم افزارSolid Works مدلسازي شده و سپس اين مدل در نرم افزارANSYSتحليل تنش شده است. مشاهده ميشود كه بيشترين تنش در استخوان بيروني 2 ايجاد ميشود و اين لايه، بخش بحراني است. همچنين مشاهده ميشود كه در حالتي كه به ايمپلنت گشتاور وارد ميشود، نسبت به نيروهاي محوري و برشي، تنش ايجاد شده در بخشهاي مختلف افزايش مي يابد.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی و تحقیق-گودبرداري تخصصی- در40 صفحه-docx حل تمرین کتاب طراحی سازه های بتنی نیلسون - ویرایش چهاردهم عكاسي .... طرح توجیهی پرورش قارچ به همراه پاورپوینت دانلود گزارش کارآموزی ساختمان سازي شرکت بلند پایه