👈 فروشگاه فایل 👉

کاملترین قانون مالیات بر ارزش افزوده

ارتباط با ما

... دانلود ...

کاملترین قانون مالیات بر ارزش افزوده

کاملترین قانون مالیات بر ارزش افزوده در 89 صفحه فایل pdf  

مقدمه ------------------------------------ ز

فصل اول كليات و تعاريف ------------------------------------ 1

ماده 1 دامنه شمول قانون ------------------------------ 1

ماده 2 منظور از ماليات در قانون ------------------------- 1

ماده 3 تعريف ارزش افزوده ---------------------------- 1

ماده 4 منظور از عرضه كالا ----------------------------- 1

تبصره منظور عرضه به خود و مشموليت آن ----------- 1

ماده 5 منظور از ارائه خدمات --------------------------- 1

ماده 6 تعريف واردات -------------------------------- 2

ماده 7 تعريف صادرات ------------------------------- 2

ماده 8 تعريف مؤدي --------------------------------- 2

ماده 9 منظور از معاوضه كالا و خدمات -------------------- 2

ماده 10 دورههاي مالياتي ------------------------------ 2

ماده 11 تاريخ تعلق ماليات ----------------------------- 2

فصل دوم معافيتها ------------------------------------------ 4

ماده 12 كالاها و خدمات معاف از پرداخت ماليات ----------- 4

ماده 13 استرداد ماليات صادرات كالا و خدمات ------------- 5

تبصره استرداد كالاهاي همراه مسافران تبعه خارجي ---- 6

فصل سوم مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات --------------------- 7

ماده 14 مأخذ محاسبه ماليات ------------------------------- 7

ماده 15 مأخذ ماليات در مورد واردات ------------------------ 7

ماده 16 نرخ ماليات بر ارزش افزوده -------------------------- 7

ماده 17 ترتيب تهاتر مالياتهاي دريافتي و پرداختي --------------- 8

تبصره 1 استرداد يا تهاتر اضافه پرداختي ماليات --------------- 8

تبصره 2 عدم استرداد ماليات كالاها و خدمات معاف ----------- 8

تبصره 3 عرضه توام كالاها و خدمات مشمول و معاف ---------- 9

تبصره 4 اعتبار مالياتي كالاهاي خاص --------------------- 9

تبصره 5 ماليات پرداختي غير قابل استرداد به عنوان هديه قابل قبول مالياتي 9

تبصره 6 خسارت ديركرد در استرداد ---------------------- 9

تبصره 7 استرداد مالياتها و عوارض پرداختي شهرداريها ------- 9

فصل چهارم وظايف و تكاليف مؤديان------------------- 10

ماده 18 ثبت نام مؤديان ------------------------------- 10

ماده 19 الزام و نحوه صدور صورتحساب ------------------- 10

ماده 20 وصول ماليات توسط مؤديان ---------------------- 10

تبصره 1 تكاليف گمرك در وصول -------------------- 11

تبصره 2 نحوه اخذ ماليات بر واردات خدمات -------------- 11

ماده 21 نحوه و مهلت تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات --------- 1

ماده 22 تخلفات و جرائم عدم انجام تكاليف قانوني --------------- 12

ماده 23 جرائم تاخير ------------------------------------- 12

فصل پنجم سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن -- 14

ماده 24 ساختار سازماني و تشكيلات -------------------------- 14

تبصره – جذب نيروي انساني مورد نياز ------------------------ 14

ماده 25 پستهاي سازماني و شرح وظايف ----------------------- 14

ماده 26 الزام به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك و رسيدگي از طريق علي الرأس 15

ماده 27 تنظيم گزارش حسابرسي توسط حسابداران رسمي ------------ 15

تبصره 1 پذيرش گزارش حسابداران رسمي --------------------- 16

تبصره 2 - ارجاع حسابرسي از سوي سازمان امور مالياتي كشور به حسابداران

رسمي --------------------------------------------- 16

ماده 28 تاسيس جامعه مشاوران رسمي مالياتي -------------------- 16

ماده 29 مهلت اعتراض مؤدي و نحوه رفع اختلاف با مودي ----------- 17

ماده 30 تكليف بانكها و مؤسسات اعتباري به ارائه اطلاعات مورد نياز سازمان

امور مالياتي --------------------------------------------- 18

ماده 31 نحوه همكاري شهرداريها با سازمان امور مالياتي ------------ 18

ماده 32 نحوه رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي ----------------- 18

ماده 33 احكام مربوط به ق.م.م كه در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز

جاري است --------------------------------------------- 1

فصل ششم ساير مقررات -------------------------------------- 19

ماده 34 تكليف به نگهداري اسناد و مدارك به مدت 10 سال پس از سال

مالي مربوط --------------------------------------------- 19

ماده 35 تدوين برنامه پنج ساله فرهنگ سازي مالياتي ---------------- 19

ماده 36 تمركز بودجه سازمان امور مالياتي كشور ------------------ 19

ماده 37 آموزش، تشويق و جايزه مصرفكنندگان و مؤديان ----------- 20

فصل هفتم عوارض كالاها و خدمات -------------------------- 21

ماده 38 نرخ عوارض شهرداريها ---------------------------- 21

تبصره 1 عوارض واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست --------- 21

تبصره 2 استرداد عوارض به واحدهايي كه در امر ارتقاء مهارت و

سلامت كاركنان هزينه مينمايند -------------------------- 22

0 درصد عوارض براي تاسيس و توسعه واحدهاي / تبصره 3 اختصاص 5

آموزشي ------------------------------------------- 23

ماده 39 نحوه واريز عوارض به حسابهاي رابط ------------------- 22

ماده 40 تسري احكام قانون ماليات بر ارزش افزوده به عوارض فصل هفتم 25

فصل هشتم حقوق ورودي ------------------------------------ 25

ماده 41 حقوق ورودي گمركي ---------------------------- 25

فصل نهم ساير مالياتها و عوارض خاص ----------------------- 28

ماده 42 ماليات نقل و انتقال خودرو ------------------------ 28

تبصره 1 تكاليف دفاتر اسناد رسمي در زمان تنظيم سند انواع خودرو 28

تبصره 2 تنظيم وكالتنامههاي رسمي --------------------- 29

تبصره 3 جرايم دفاتر اسناد رسمي ------------------------ 29

تبصره 4 فسخ و اقاله اسناد خودرو ------------------------ 30

تبصره 5 انتقال اوليه خودرو از كارخانه و همچنين صلح و هبه ---- 30

تبصره 6 قيمت مبناي محاسبه ماليات و عوارض -------------- 30

تبصره 7 تكليف نيروي انتظامي در هنگام نقل و انتقال ---------- 31

ماده 43 ماليات و عوارض خدمات خاص -------------------- 31

ماده 44 دريافت وجوه جهت تمديد و يا اصلاح انواع كارتها و مجوزها -- 32

ماده 45 وجوه دريافتي از مسافران هنگام خروج از كشور --------- 32

تبصره دارندگان گذرنامههاي خاص --------------------- 32

ماده 46 نحوه واريز ماليات و عوارض خاص ------------------ 33

ماده 47 عوارض خاص --------------------------------- 34

بند الف عوارض خدمات مسافري بين شهري ------------- 34

بند ب عوارض ساليانه خودروهاي سواري --------------- 34

بند ج عوارض شمارهگذاري ------------------------ 35

تبصره 1 عوارض شماره گذاري خودروهاي وارداتي --------- 35

تبصره 2 تكليف نيروي انتظامي به اخذ گواهي پرداخت ماليات و عوارض - 36

ماده 48 عوارض فرودگاهي بليط پروازهاي داخلي --------------- 36

ماده 49 آييننامه ترتيبات اجرايي احكام فصل نهم ---------------- 36

فصل دهم تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجرا -------------------- 37

ماده 50 ممنوعيت اخذ ماليات و عوارض توسط ساير مراجع --------- 37

تبصره 1 وضع ساير عوارض (به جز بركالاها و خدمات موضوع اين قانون) - 37

تبصره 2 اصلاح ميزان عوارض نوسازي --------------------- 37

تبصره 3 لغو اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض شهرداريها و

دهياريها ------------------------------------------- 38

تبصره 4 مسئوليت وزارت كشور بر نظارت بر حسن اجراي اين ماده - 38

ماده 51 اصلاح بند ه ماده 3 قانون موسوم به تجميع عوارض -------- 38

ماده 52 لغو ساير مالياتهاي غير مستقيم و عوارض و تعيين استثنائات مربوط - 38

تبصره – هزينه، كارمزد و ساير وجوه دريافتي در ازاء ارائه مستقيم خدمات

خاص و يا فروش --------------------------------------- 40

ماده 53 تاريخ اجراي قانون ------------------------------- 40

پيوست ها --------------------------------------------- 41

پيوست 1 متن مواد ارجاعي قانون ماليات هاي مستقيم ------------- 41

پيوست 2 متن مواد ارجاعي قانون امور گمركي ----------------- 57

پيوست 3 متن مواد ارجاعي قانون ساماندهي مبادلات مرزي --------- 62

پيوست 4 متن مواد ارجاعي قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت -- 63

پيوست 5 متن مواد ارجاعي قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و

مصرف آن در موارد معين --------------------------------- 67

پيوست 6 متن مواد ارجاعي قانون اداره شهرداريها --------------- 70

پيوست 7 متن مواد ارجاعي قانون نوسازي و عمران شهري --------- 71

پيوست 8 متن مواد ارجاعي قانون اصلاح موادي از قانون سوم توسعه اقتصادي،

اجتماعي و فرهنگي -------------------------------------- 72

پيوست 9 متن قانون ارجاعي حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي ---- 75

پيوست 10 - بخشنامه متن اصلاحي بند ( 12 ) ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده 76

پيوست 11 - قانون اصلاح ماده ( 1) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه

77 ---------------------------- گذاري صنعتي مصوب سال 1386

پيوست 12 - موادي از قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديدبه منظور

تسهيل اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي --------- 78

👇محصولات تصادفی👇

کد متلب آموزش شبکه عصبی دو لایه با استفاده از روش سریع ترین کاهش آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس دانلود پروژه پاورپوینت فضاهای ورزشی روش های نگهداری مواد غذایی تحقيق اثرات حمله اعراب به ایران