👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی دوره های خشکسالی بااستفاده ازشاخص DR وٍٍ SPI (مورد مطالعه شهر تبریز )

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی دوره های خشکسالی بااستفاده ازشاخص DR وٍٍ SPI (مورد مطالعه شهر تبریز )

در این تحقیق داده های مربوط به بارش سالانه در یک دوره ی اماری ۵۵ ساله برای ایستگاه شهرستان تبریز جهت تحلیل و مدلسازی بارش و محاسبه سالهای مرطوب و خشک مورد استفاده قرار گرفته است.به منظور تعیین کمی و تفکیک سالهای مرطوب ،نرمال وخشک ،از شاخص های مختلف مبتنی بر بارش استفاده شده است. در بین مدلهای بارش قابل اعتماد1 ،بارش استاندارد شده2 ،که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. مدل بارش استاندارد شده به علت داشتن قابلیتهای بیشتر و محدودیت های کمتر بهتر از مدلهای دیگر تشخیص داده شده است.

مشاهدات مبتني بر نمايه 1DR:

با استفاده از نمايه بارش قابل اعتماد،اقدام به بازساخت زماني – مکاني خشکسالي ها و ترسالي هاي ايستگاه شهر تبريزمورد مطالعه گرديد.معادله ي بارش قابل اعتماد به اين شرح است :

DR = P1*P2*P3*…PN *(8/10)

درمعادله فوق :

DR:بارش قابل اعتماد(به ميليمتر).

8/10:ضريب ثابت معادله.

P:بارش سال مفروض ( به ميليمتر)

N:تعدادمشاهدات بارش سالانه (۵۵سال) مي باشند.

مشاهدات حاصل از روش SPI : بدين منظور ابتدا داده هاي بارش حقيقي تبديل به داداه هاي SPI گرديده که براي اين کار از معادله ي ذيل استفاده شده است.

SPI = (pik –pi) / σi

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق در مورد فعالیتهای اجتماعی مساجد دانلود مقاله پرهیز از دوستی با دشمن از منظر قرآن و روایات پاسخنامه تمرین های ویژوال بیسیک (جلد2) طرح توجیهی پرورش و تولید قارچ خوراکی دکمه ای دانلود گزارش کارآموزی خط توليد كارخانه كاشي