👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی و مقایسه عقد عاریه و قرض در حقوق ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی و مقایسه عقد عاریه و قرض در حقوق ایران

چکیده 6

کلید واژه 7

مقدمه 8

فصل اول: عقد عاریه 9

مبحث اول: تعاریف و خصوصیات عقد عاریه 10

بند اول: تعریف عقد عاریه 10

بند دوم: خصوصیات عاریه 10

مبحث دوم: سؤالاتی در خصوص اهلیت طرفین 12

بند اول: اهلیت معیر 12

بند دوم: اهلیت مستعیر 13

مبحث سوم: شرایط اختصاصی عقد عاریه (شرایط مال مورد عاریه) 15

مبحث چهارم: حقوق و تکالیف طرفین عقد عاریه 15

بند اول: تعهدات مستعیر 15

بند دوم: تعهدات معیر 17

فصل دوم: عقد ودیعه 18

مبحث اول: تعاریف 19

بند اول: تعریف عقد ودیعه 19

مبحث دوم: خصوصيت عقد وديعه در بين عقود اذني 19

مبحث سوم: خصوصيات عقد وديعه در بين ساير عقود 20

بند اول: عهدي بودن 20

بند دوم: رضايي بودن عقد وديعه 21

بند سوم: جايز بودن عقد وديعه 23

مبحث چهارم: مقتضا در عقد وديعه 24

بند اول: مقتضاي ذات عقد وديعه 24

بند دوم: مقتضاي اطلاق عقد وديعه 26

مبحث پنجم: یافته ها درباره ودیعه 27

نتیجه گیری 29

منابع 30

چکیده :

امروزه يکي از عقودی که در سطح جامعه به صور مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد، عقد وديعه است. قانون مدنی در مواد 607 به بعد، به تعريف اين عقد و تبيين احکام و آثار آن پرداخته است. از خصوصيات عقد وديعه، عهدی، رضايی بودن و جواز آن است. ايجاد تعهد به موجب عقد و فعليت يافتن آن، با تسليم مورد وديعه به مستودع محقق می شود. عده ای از نويسندگان نتيجه گرفته اند که وديعه عقدی غي رعهدی است. نگهداری از مال وديعه، وصف امانت، مجاني بودن و رد عين مال به مودع، از جمله خصوصيات داخل در مقتضای ذات اين عقد است.

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مهره داران بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان دانلود طرح توجیهی تولید پودر تخم مرغ نقشه ی خطوط همدمای استان خراسان رضوی بررسی معماری قاجار پهلوی