👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

مبحث اول – فلسفه خلقت و ضرورت ارزشيابي در نظام آفرينش :

آيات قران كريم در رابطه با نظام آفرينش دو دسته اند :

دسته اي از آيات در راستاي تبيين فلسفه و اهداف خلقت آمده و دسته اي ديگر ضرورت و نياز به يك ارزيابي دقيق و حساب شده در نظام هستي را بيان مي دارد .

الف – فلسفه خلقت : قرآن كريم در بيان فلسفه و هدف از خلقت و نظام آفرينش ، چنين استدلال مي كند'ما آسمانها و زمين و آنچه بين آنهاست باطل و بازيچه خلق نكرده ايم'

بلكه آنها را به حق و در وقت معين آفريديم و همچنين در آيات ديگري تاكيد نموده است ' خلق آسمانها و زمين مرگ و زندگي براي اين بوده است كه شما انسانها را بيازمايد كداميك بهتر عمل مي كنيد' .

بنابراين نظام آفرينش هدفمند است و از مفهوم اين آيات استنباط مي شود خالق هستي هدف مهمي در نظر دارد و آن انجام آزمايش و امتحان انسانها و در واقع ارزشيابي اعمال و كردار آنان مي باشد . علامه طباطبايي صاحب تفسير الميزان مي گويد : جمله ' ليبلونكم ايكم احسن عملا ' بيانگر هدف از خلقت موت و حيات است و كلمه بلاء مصدر ليبلونكم به معناي امتحان است .

فهرست مطالب

مقدمه فصل اول : جايگاه نظام ارزشيابي عملكرد وپاداش دراسلام

بخش اول – مباني ارزشيابي ازديدگاه قرآن مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشيابي درنظام آفرينش

مبحث دوم- مصاديق ارزشها وضد ارزشهاي ذاتي انسان از نظر قرآن

بخش دوم – معيارها وروشهاي ارزشيابي ازديدگاه اسلام مبحث اول- معيارا يمان توأم باعمل صالح مبحث دوم-معيار تقوا مبحث سوم - معيار عدالت مبحث چهارم – روشهاي ارزشيابي در قرآن بخش سوم – انگيزش وجبران خدمات در اسلام مبحث اول- نظريه انگيزش دراسلام مبحث دوم- پاداش وامتيازات درقرآن مبحث سوم- نظام پرداخت ازديدگاه اسلام بخش دوم-نظام ارزشيابي عملكردكاركنان دولت:

ميحث اول- اصول ومعيارهاي ارزشيابي عملكردكاركنان

مبحث دوم –روشهاي ارزشيابي عملكرد كاركنان

مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشيابي عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت

فصل دوم– جايگاه نظام ارزشيابي عملكرد درحقوق ايران

بخش اول – مباني قانوني ارزشيابي مبحث اول- مباني ارزشيابي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مبحث دوم – مباني ارزشيابي درقوانين موضوعه ايران بخش دوم-نظام ارزشيابي عملكردكاركنان دولت ميحث اول- اصول ومعيارهاي ارزشيابي عملكردكاركنان مبحث دوم –روشهاي ارزشيابي عملكرد كاركنان مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشيابي عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت

فصل سوم - نقش متقابل ارزشيابي عملكرد ونظام پرداخت

كاركنان دولت

بخش اول: نظام پرداخت مبتني بر عملكرد وشايستگي كاركنان

مبحث اول- طرح هاي پرداخت مبتني برعملكرد مبحث دوم- آثار مثبت و منفي پرداختهاي مبتني بر ارزيابي عملكرد

مبحث سوم- افزايش حقوق مبتني بر شايستگي بخش دوم: نظام پرداخت كارآمد ونقش آن دركارائي مبحث اول- عوامل انگيزشي نظام پرداخت كارآمد مبحث دوم: پاداش و نقش آن در افزايش كارايي بخش سوم: رابطه نظامهاي پرداخت حقوق بابهره وري وتحولات نظام پرداخت كاركنان دولت مبحث اول-تاريخچه وتحولات نظام پرداخت كاركنان دولت مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزاياي قبلي

مبحث سوم- دلايل ناكارآمدي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت

نتيجه گيري و پيشنهاد منابع ومآخذ

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ناهمواریهای ایران دانلود مقاله با عنوان بهره برداري از جنگلهاي تجاري ايران و ضايعات زائي و سازوكار اجرايي آن مقاله كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامي و جايگاه آن در ايران و دلايل افول اين كتابخانه ها بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی ميگو, دانلود طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی ميگو,کارآفرینی فرآوری و بست