👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي تاثير ابعاد عدالت سازماني بر تعهد سازماني

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي تاثير ابعاد عدالت سازماني بر تعهد سازماني

چكيده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش و تأثير عدالت سازماني در تعهد كاركنان كتابخانه‎هاي دانشگاهي کوهدشت انجام شده است.

روش تحقيق: اين مطالعه از حيث هدف يك تحقيق كاربردي و از حيث نحوة گردآوري داده‎ها، از نوع توصيفي و از شاخة ميداني به شمار مي‎رود. روش انجام تحقيق نيز به صورت پيمايشي بوده است. جامعة آماري اين تحقيق را كاركنان كتابخانه‎هاي دانشگاه‎هاي دولتي و آزاد اسلامي شهر کوهدشت (از جمله دانشگاه‎هاي کوهدشت، دولتی، پيام نور و دانشگاه آزاد اسلامي) تشكيل مي‎دهند. با توجه به فرمول تعيين حجم نمونة كوكران، حجم نمونة آماري در سطح خطاي 05/0با دقت برآورد 05%، 36 نفر به‎دست آمد.

رويكرد: براي جمع‎آوري داده‎ها، از پرسشنامه‎هاي استاندارد تعهد سازماني «آلن و مي‎ير» (1990) و عدالت سازماني «نيهوف و مورمن» (1993) استفاده شده و به منظور تجزيه و تحليل داده‎ها، از آزمونهاي آماري مناسب از جمله ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون چندگانه، آزمون T-Test و تحليل واريانس (ANOVA) به كمك نرم‌افزار SPSS 15.0 استفاده شده است.

نتايج: نتايج پژوهش حاكي از آن است كه بين عدالت سازماني و تعهد سازماني در سطح اطمينان 99% رابطه مثبت و معناداري (0.792= r و 0.01 P >) وجود دارد و عدالت سازماني بر تعهد سازماني تأثير قوي و چشمگيري دارد. به‎طوري‎كه عدالت سازماني پيش‎بيني‎كنندة مناسبي براي تعهد سازماني كاركنان كتابخانه‎هاي دانشگاهي شهر کوهدشت است. همچنين، يافته‎ها حكايت از آن دارد كه با وجود ارتباط بين عدالت سازماني و ابعاد سه‎گانة تعهد سازماني (تعهد عاطفي، تعهد مستمر و تعهد تكليفي)، رابطة بين عدالت سازماني و تعهد عاطفي معنادار نيست. يافتة ديگر نيز بيانگر تأثيرگذاري ابعاد سه‎گانة عدالت سازماني بر تعهد سازماني كاركنان كتابخانه‎هاي دانشگاهي شهر کوهدشت است.

كليد واژه‌ها: عدالت سازماني، تعهد سازماني، تعهد عاطفي، تعهد تكليفي، تعهد مستمر.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی نانوتکنولوژی در معماری تصفيه و ضد عفوني آب و فاضلاب دانلود مقاله قابلیت گذر از خطا DFIG در شبکه‌های ایزوله که دارایDVR و سیستم ذخیره انرژی ابر خازن هستن دانلود پروژه بررسی فلزات سنگین جزوه ریاضیات و کاربرد ان درمدیریت 2