👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی استاتیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی استاتیک

سوالات:

مطلوبست رسم دياگرام لنگرخمشي و نيروي برشي سيستم هاي نشان داده شده :

يك كاميون به وزن روي يك كلك قرار دارد . فرض كنيد هر يك از چرخهاي جلو وزن كاميون و هر يك از چرخهاي عقب وزن كاميون را حمل مي كنند . اين كلك داراي دو تير طولي مي باشد كه به فاصله متر از يكديگر قرار دارند و هر يك نصف وزن كاميون را تحمل مي كنند اين دو تير طولي خود در روي دو دسته چوب به هم بسته شده كه شناوري كلك را تامين مي كنند تكيه دارند . اگر فرض كنيم كه نيروهاي عكس العمل تكيه گاهي به صورت گسترده يكنواخت در روي سطح تماس وارد شوند .

مطلوبست رسم دياگرام لنگر خمشي و نيروي برشي براي هر يك از تيرها .

تنش هاي موجود بر روي يك الماني از سطح مطابق شكل زير مي باشد مطلوبست :

الف-تنش هاي اصلي و صفحات اصلي و نمايش تنش ها بر روي المان سطح

ب-تنش برشي حداكثروضخامت مربوطه و تنش هاي قائم همراه با آن و نمايش تنش ها بر روي سطح المان

ج-تنش هاي قائم و برشي بر روي صفحه اي كه با افق زاويه مي سازد .

د-نتايج بدست آورده از طريق محاسبه بر روي مومبر تشريح گردد .

حالتهاي الف ، ب ، ج ، د سوال 3 را براي المانهاي سطح شكلهاي زير محاسبه كنيد .

براي حالت تنش سطح در شكل مقابل مطلوبست تعيين ماكزيمم تنش برشي وقتي كه :

در نقطه از جسم كرنشهاي ، ، اثر مي كند مطلوبست :

الف)كرنشهاي محوري اصلي و صفحات اصلي .

ب)كرنشها را روي صفحه كه با محور x ها زاويه مي سازد .

ج)نتايج را با استفاده از دايره مومبر تشريح نمائيد .

كرنش هاي اصلي در يك نقطه در يك جسم به صورت و مي باشد مطلوبست :

الف)حداكثر كرنش برشي و صفحه آن .

ب)كرانش را در صفحه اي كه زاويه با محور كرنش اصلي مي سازد بدست آوريد و نتايج را روي دايره دايره مومبر نمايش دهيد .

در يك ماده تحت كرنش صفحه اي خطي در جهت X برابر و در جهت y برابر اندازه گيري شده است . همچنين گوشه پائين سمت چپ به اندازه راديان بزرگ شده است مطلوبست :

الف)تعيين صفحات اصلي و كرنش هاي اصلي مربوطه

ب)تعيين كرنش هاي برشي ماكزيمم و كرنش هاي خطي همراه آن و صفحات مربوط به آن

ج)تانسور كرنش در دستگاه مختصات جديد به طوريكه به اندازه در جهت عقربه هاي ساعت نسبت به دستگاه zy چرخيده باشد .

اجسام زير در سطوح ABCD به يك سقف صلب متصل مي باشند مطلوبست تغيير مكان مركز سطح تحت اثر وزن خويش

در شكل مقابل مطلوبست تعيين فاصله x بطوريكه سطح B بر E منطبق شود .

-در شكل مقابل مطلوبست : ، مجاز

الف)تعيين حداكثر مقدار نيروي F .

ب)به ازاي اين نيرو تغيير مكان نقطه B چقدر خواهد بود ؟

در شكل مقابل مطلوبست :

الف)تعيين عكس العمل ها در نقاط B و A

ب)ترسيم دياگرام تغييرات نيروي محوري

ج)تعيين عكس العملها در A و B هرگاه : EAC=2EBC

د)تعيين عكس العملهاي A و B در صورتيكه جسم فقط تحت تاثير درجه حرارتي قرار گيرد .

-تير صلب ABC مطابق شكل مفروض است . چنانچه تنش مجاز در كابلها به ترتيب برابر ، و مي باشد .

الف)حداكثر بار P را كه مي توان به سيستم اعمال نمود چقدر است ؟

ب)حداكثر تغيير مكان در تير در كجا و چه مقدار مي باشد ؟

-هرسه خرپاي زيراز يك نوع مصالح E ساخته شده اند مطلوبست :

الف)تعيين تنش در ميله ها

ب)تعيين تغيير مكان افقي و قائم نقطه A

ستون كوتاه بتن آرمه زير مفروض است :

الف)مطلوبست حداكثر بار محوري كه ستون مي تواند تحمل كند .

ب)اگر بخواهيم دو برابر اين بار محاسبه شده را به ستون وارد كنيم ، سطح مقطع ميلگردهاي لازم را محاسبه كنيد .

يك پروفيل سپري T به صورت كنسول مفروض است مطلوبست حداكثر طولي كه پروفيل مي تواند داشته باشد چنانچه تنش مجاز خمشي فولاد در كشش و فشار بر باشد .

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مقاله یک سیستم کنترل و ساختار جدید برای مبدل بوست بر اساس مدلسازی فضای حالت بمنظور تصحیح ضریب درد و فرهنگ پاورپوینت بررسی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در حسابداری مدیریت و ملاحظات آن پاورپوینت جامع اختلالات خلقی و خودکشی شیپ فایل زمین شناسی استان قزوین