👈 فروشگاه فایل 👉

مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی معماری و شهر پایدار (جلد اول)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی معماری و شهر پایدار (جلد اول)

چکیده:

این پژوهش به بررسی و تحلیل عوامل موثر درتاثیرات سکونت گاههای غیررسمی وحاشیه نشینی برتوسعه منطقه ورامین

می پردازد. با این هدف به تبیین شاخص های اسکان غیر رسمی و حاشیه نشینی و روش های ساماندهی و توانمندسازی

این سکونت گاهها در این منطقه پرداخته می شود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است, جامعه آماری ساکنان سکونت

گاههای غیررسمی در منطقه ورامین است.برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای ,پرسشنامه,مصاحبه و

مشاهده بهره گرفته شده است. روش نمونه گیری بصورت تصادفی بوده است و برای تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها از

بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کیفیت سطح زندگی

مهاجرین نسبت به گذشته ارتقاء پیدا کرده است. و سرپرستان خانواده ها در مقایسه با فرزندانشان از رضایتمندی

بیشتری از زندگی در این منطقه برخوردارند.

مقدمه:

اسکان غیررسمی وحاشیه نشینی پدیده ای است که بدنبال تحولات ساختاری و بروز مسایل و مشکلات اقتصادی- اجتماعی

مانندجریان سریع شهرنشینی و مهاجرت روستایی و رانده شدن افراد تهیدست شهری به نواحی آسیب پذیر شهری به وجود

آمده است. این مشکل منطقه ای صرفا مساله ای کالبدی و فیزیکی نبوده وا زعوامل کلان ساختاری در سطح ملی و منطقه ای

ناشی می شود. رشت فزاینده جمعیت شهری نسبت به توسعه و ارائه خدمات و تسهیلات سازمان های دولتی و غیر دولتی

پیشی گرفته و نبود راهکارهایی درزمینه برآوردن نیازهای سکونتی و سر پناه اقشار کم درآمد در فضای رسمی و برنامه ریزی

شده منطقه,اسکان غیر رسمی را به گونه ای بی سابقه گسترش داده است.در کشور ما ,در شهرهای بزرگ علی الخصوص در

منطقه ورامین جریان سریع شهرنشینی در 2 سال گذشته پدیده اسکان غیررسمی را بدنبال داشته و این پدیده در حال

رشد,مشکلات اجتماعی,اقتصادی,فرهنگی,امنیتی وزیست محیطی بسیاری را برای توسعه این منطقه به وجود آورده است.

👇محصولات تصادفی👇

مدیریت پروژه ساخت صد و بیست واحدی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران پایان نامه كارت‌هاي هوشمند دانلود پکیج نمونه نامه اداری تمام نیاز های نامه نگاری اداری خود را رفع کنید کتاب تکنولوژی و اقتصاد نقشه طبقات اقلیمی استان گلستان