👈 فروشگاه فایل 👉

چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی

Abstract

Purpose – This paper aims to explore the practice of quality management framework as a strategic tool for public management.

Design/methodology/approach – The paper starts with a basic process-based model; it then enhances the model with the quality management principles for continuous improvement. With identification of concerned factors from the literature, it examines their usefulness in the quality management system.

Findings – An empirical analysis on the framework identifies eight factors: factual approach to decision making, use of quality tools, customer focus, leadership, involvement of people, process approach, mutually beneficial supplier partnership and internal results. The framework shows that leadership and customer focus are much more important than previously anticipated for successful implementation of quality management system.

چکیده

هدف - هدف این مقاله بررسی اجرای چارچوب مدیریت کیفیت به عنوان یک ابزار استراتژیک برای مدیریت دولتی است.

طرح / روش / رویکرد – این مقاله با یک مدل اولیه مبتنی بر فرایند شروع می شود؛ سپس این مدل را با اصول مدیریت کیفیت برای بهبود مستمر بهبود می¬دهد. با شناسایی عوامل مربوطه از ادبیات، به بررسی سودمندی آن در سیستم مدیریت کیفیت می پردازد.

یافته ها - تجزیه و تحلیل تجربی چارچوب، هشت عامل را شناسایی می کند: واقع گرایی در تصمیم گیری، استفاده از ابزارهای کیفیت، توجه به مشتری، رهبری، مشارکت افراد، رویکرد فرایند، همکاری سودمند متقابل تامین کننده و نتایج داخلی. چارچوب نشان می-دهد که رهبری و توجه به مشتری از آنچه قبلا برای پیاده سازی موفق سیستم مدیریت کیفیت پیش بینی می شد بسیار مهم تر است.

👇محصولات تصادفی👇

شبکه های توزیع برق دانلود گزارش کارآموزی مهندسی صنایع، ساختار سازمانی فایل ورد Wordپروژه مالی حسابداری در شرکت پیمانکاری دانلود طرح توجیهی خوشه صنعتی سازندگان ادوات شالیکوبی ارزيابي و پیش بینی خشکسالي های 120 ساله مشهد با استفاده از شاخص SPI و توزیع Gamma