👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه آمار بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها طلاق در ايران

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه آمار بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها طلاق در ايران

پروژه آمار بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها طلاق در ايران

چكيده

يكي از موضوعاتي كه در چند سال اخير ذهن اكثر انديشمندان و حتي عموم را به خود مشغول كرده است مسأله طلاق مي باشد. در حال حاضر اين پديده در ايران به شكل يك مسأله و معضل اجتماعي ،مشكلات زيادي را براي افراد و خانواده هاي در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف اين مقاله بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق (مطالعه موردي شهرستان داراب)مي باشد. چارچوب نظري اين پژوهش با توجه به تحقيقات پيشين و مطالعاتي كه در اين زمينه انجام گرفته است، تركيبي از نظريه هــاي جامعه شـــناسي خانواده و انحرافات اجتماعي مي باشد كه از نظريه هاي مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظريه شبكه اي در قسمت نظريه هاي جامعه شناسي خانواده و از نظريه هاي دوركيم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعي استفاده شده است. روش تحقيق مورد استفاده روش پيمايشي مي باشد. و تكنيك و ابزار مورد استفاده براي جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوري بوده است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

واژگان کلیدی

تحقیقات پیشین

چارچوب نظری تحقیق

مدل تحقیق

فرضیات تحقیق

روش تحقیق

اعتبار و روایی تحقیق

تعریف متغیرها

متغیرهای مستقل

متغیرهای جمعیتی

سن ازدواج زوجین

اختلاف سن زوجین

تعداد فرزندان

محل زندگی زوجین

مدت زندگی مشترک

متغیرهای اقتصادی - اجتماعی

وضعیت اشتغال

میزان تحصیلات

درآمد

شیوه آشنائی زوجین

نوع ازدواج زوجین

دخالت دیگران در امور زندگی زوجین

اختلاف تحصیلی زوجین

مدت شناخت همسر قبل از ازدواج

میزان شناخت همسر

علت اصلی طلاق

رابطه خویشاوندی

چند زنی

متغیر وابسته

گرایش به طلاق

یافته های تحقیق

توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن و جنس

نتیجه گیری

پیشنهادها و راهکارها

فهرست منابع و مأخذ

فارسی

لاتین

ضمائم

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با معماری جهان پاورپوینت آنالیز اجزای محدود رفتار هیسترتیک فریم های فولادی نیمه صلب بررسي دوشاخهشدگي و آشوب در سيستم ارتعاشات غيرخطي چرخدندهاي با استفاده از روش بالانسهارمونيك افزاينده تحليل سه بعدي تنش در بافت هاي اطراف ايمپلنت دندان تحت بارگذاري هاي مختلف، با روش المان محدود برنامه استراتژیک سازمان: تشکیل جدول SWOT