👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت-حسابداری منابع انسانی و تعيين ارزش پولي - در 48 اسلاید-powerpoint-ppt

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت-حسابداری منابع انسانی و تعيين ارزش پولي - در 48 اسلاید-powerpoint-pptارتقاي سرمايه انساني وتاثير آن بر جنبه هاي مختلف عملكرد سازمان ودر سطحي گسترده تر بر توسعه اقتصادي واجتماعي جامعه بر كسي پوشيده نيست.ارتقاي اين سرمايه شامل مجموعه اي از شايستگيها براي استفاده دانش ومهارت به منظور رسيدن به نتايج برنامه هاست.شايستگيهادربرگيرنده ويژگيهايي همچون خلاقيت،انعطاف پذيري،توانايي رهبري ،توانايي حل مساله ،برقراري ارتباط سازنده با ديگران ،كار آفريني ومهارت پيچيده اي همچون دانش چگونه آموختن است.تلاش براي اندازه گيري فعاليتهاي مرتبط با تشكيل سرمايه انساني نيازمند استفاده از ابزار ولوازم مربوط و قابل اتكا خواهد بود.با استفاده از حسابداري منابع انساني ميتوان سرمايه گذاري هاي پيشنهادي روي منابع انساني را بر اساس روش هزينه يابي ارزيابي كرد وبا استفاده از مدلهاي بهاي تمام شده تاريخي يا مدل جايگزيني منابع انساني خود را اندازه گيري ودر گزارشات حسابداري ومديريت وصورتهاي مالي اساسي افشاء نمود.بي ترديد در دنياي رو به رشد ودانش محور امروز توجه به نيروي انساني به عنوان محور توسعه وسيستمهاي شناسايي واندازه گيري اين منبع مهم وارزشمند از ضروريات بوده ونقش مديران به عنوان تصميم گيران سازماني وحسابداران به عنوان تصميم سازان اين عرصه پررنگ تر وحساس تر خواهد بود.

اگر چه استهلاك روش اصلي براي تخصيص دارايي انسان به هزينه هاست ،در برخي شرايط ووضعيت ها لازم است كه حساب دارايي هاي انساني تعديل شوند.براي مثال دارايي انساني ممكن است به دليل ترك خدمت كاركنان يا تغيير در برآوردهاي دوره هاي خدمت ،تعديل ويا از حسابها حذف شود.مانده مستهلك نشده حساب دارايي انساني بايد به عنوان زيان دوره اي تلقي شود كه تغيير در آن رخ داده است.يك جنبه دارايي هاي انساني كه مشكلات گزارشگري خارجي را به وجود مي آورداحتمال ترك خدمت كاركنان است.برخي از سازمانها با كاركنان خود قراردادهاي استخدامي دارند كه جا به جايي آنها را محدود ميكند اما بديهي است انسانها در مالكيت سازمانها قرار ندارند.پرسش اصلي حسابداري نيز از همين جا نشات ميگيرد كه چگونه ميتوان اين مساله را با در نظر گرفتن ذخيره اي براي هزينه هاي مورد انتظار ترك خدمت حل كرد.

تدوين راهبرد توسعه سرمايه انساني در سازمانهاو مطالعه تاثيراتي كه ميتواند وجود اطلاعات مالي سرمايه انساني در تصمصيم گيري مديران موثر باشد.

مطالعه وبررسي معيارهاي اندازه گيري مناسب هزينه هاي سرمايه انساني وارزش سرمايه انساني با توجه به شرايط فرهنگي واجتماعي در ايران به صورت مطالعات دانشگاهي ويا تحقيقات خاص سازماني

تدوين برنامه هاي حسابداري براساس بررسيهاي صورت گرفته جهت راه اندازي آزمايشي سيستم حسابداري منابع انساني در سازمانهاي پيشرو.

تهيه نرم افزارهاي مناسب بر اساس سيستمهاي طراحي شده كه در آن امكان برآورد بهاي تمام شده ويا ارزش اقتصادي پيش بيني شده است.

ارائه نتايج گزارشات حاصله از سيستمهاي آزمايشي در مجامع علمي جهت جرح وتعديل واعمال پيشنهادات مطروحه .

👇محصولات تصادفی👇

حل تمرین کتاب شیمی عمومی مورتیمر - ویرایش پنجم آشنایی با ترموکوپل ها پاورپوینت-معماری بومی و اقلیمی- Vernacular Architecture- در 31 اسلاید-powerpoin-ppt قرص هاي چربي سوز چگونه باعث کاهش وزن مي شوند؟ بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق و خوی کودکان