👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی قانون تجارت

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی قانون تجارت

قسمت اول

باب اول

تجار و معاملات تجارتي

ماده 1 - تاجركسي است كه شغل معمولي خودرامعاملات تجارتي قراربدهد.

ماده 2 - معاملات تجارتي ازقرارذيل است :

1 - خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يانشده باشد.

2 - تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هرنحوي كه باشد.

3 - هرقسم عمليات دلالي ياحق العمل كاري (كميسيون )وياعاملي و همچنين تصدي بهر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود ازقبيل تسهيل معاملات ملكي ياپيداكردن خدمه ياتهيه ورسانيدن ملزومات وغيره .

4 - تاسيس و بكار انداختن هرقسم كارخانه مشروط براين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد.

5 - تصدي بعمليات حراجي

6 - تصدي بهرقسم نمايشگاههاي عمومي .

7 - هرقسم عمليات صرافي وبانكي

8 - معاملات برواتي اعم ازاين كه بين تاجرياغيرتاجرباشد.

9 - عمليات بيمه بحري وغيربحري .

10 - كشتي سازي وخريد و فروش كشتي وكشتي راني داخلي ياخارجي و معاملات راجعه به آنها.

ماده 3 - معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي ازآنها تجارتي محسوب مي شود -

1 - كليه معاملات بين تجاروكسبه وصرافان وبانكها.

2 - كليه معاملاتي كه تاجرياغيرتاجربراي حوائج تجارتي خودمي نمايد.

3 - كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجربراي امورتجارتي ارباب خودمي نمايد.

4 - كليه معاملات شركتهاي تجارتي .

ماده 4 - معاملات غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي شود.

ماده 5 - كليه معاملات تجارتجارتي محسوب است مگراينكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتي نيست .

باب دوم

دفاترتجارتي ودفترثبت تجارتي

فصل اول دفاترتجارتي

ماده 6 - هرتاجري به استثناي كسبه جزءمكلف است دفاترذيل يادفاتر ديگري راكه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاترقرارميدهد داشته باشد :

1 - دفترروزنامه .

2 - دفتركل .

3 - دفتردارائي .

4 - دفتركپيه .

👇محصولات تصادفی👇

اقدام پژوهی ارائه راهکاری عملی برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان طبقه بندي اطفال بزهكار در نظام كيفري انگلستان دانلود طرح توجیهی تولید نخ متوسط تا ضخیم تحقيق آداب و معاشرت اجتماعی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مانه و سملقان (واقع در استان خراسان شمالی)