👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن در شهر ري

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن در شهر ري

اين تحقيق جهت بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن شهرري مي باشد. روش انجام اين تحقيق كتابخانه اي و ميداني مي باشد كه تعداد 40 پرسشنامه بين معلمان تعدادي از مدارس دخترانه راهنمايي و دبيرستان شهرري توزيع شد كه تمامي اين پرسشنامه ها برگردانده شدند.

اين تحقيق 6 فرضيه دارد كه عبارتند از 1) سنجش اينكه آيا بين ميزان در آمد و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معناداري وجود دارد يا خير ؟

2) سنجش اين موضوع كه آيا بين سن و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معناداري وجود دارد يا خير ؟ 3) سنجش اينكه آيا بين وضعيت تاهل و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معنا داري وجود دارد يا خير ؟ 4) سنجش اين موضوع كه آيا بين سابقه و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معناداري وجود دارد يا خير ؟ 5) سنجش اين موضوع كه آيا بين تعداد فرزندان و نحوه گذراندن اوقات فراغت رابطه معناداري وجود دارد يا خير ؟6) سنجش اين موضوع كه آيا بين رشته تدريسي و نحوه گذران اوقات فراغت رابطه معنا داري وجود دارد يا خير ؟

از فرضيه هاي بالا فرضيه هاي 1 و 3 رد شدند بقيه فرضيه ها معنا دار بودند. همچنين در اين تحقيق جداول توصيفي و تحليلي نيز ترسيم شده اند.

👇محصولات تصادفی👇

فصل اول پایان نامه (کلیات مفاهیم) رشته حقوق در مورد جرایم فرهنگی بهينه‌سازي و معرفي انواع مختلف روش‌های آن دانلود تحقیق در مورد شـاهـنـامه فردوسی دانلود طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی نقشه ی بخش های شهرستان رامیان