👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود مقاله راه‌حلی برای مسئله در مدار قرار گرفتن نیروگاه‌ها با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود مقاله راه‌حلی برای مسئله در مدار قرار گرفتن نیروگاه‌ها با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

عنوان انگلیسی مقاله:

A Solution to the Unit Commitment Problem Using

Imperialistic Competition Algorithm

عنوان فارسی مقاله:

راه‌حلی برای مسئله در مدار قرار گرفتن نیروگاه‌ها با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

سال انتشار:2012

تعداد صفحات انگلیسی:8

تعداد صفحات فارسی به فرمت ورد قابل ویرایش:28

Abstract

This paper presents a new approach via a new evolutionary

algorithm known as imperialistic competition algorithm

(ICA) to solve the unit commitment (UC) problem. In ICA the

initial population individuals (countries) are in two types: imperialists

and colonies that all together form some empires. Imperialistic

competitions among these empires converge to a state in

which there exists only one empire. In the proposed ICA for the UC

problem, the scheduling variables are coded as integers; therefore,

the minimum up/down-time constraints can be handled directly.

A new method for initializing the countries is proposed. To verify

the performance of the proposed algorithm, it is applied to systems

with number of generating units in range of 10 up to 100 in one-day

scheduling period.

چکیده

این مقاله روش جدیدی را از طریق یک الگوریتم تکاملی جدید که بعنوان الگوریتم رقابت استعماری شناخته شده است(ICA) برای حل مسئله در مدار قرار گرفتن نیروگاه‌ها(UC) ارائه می‌دهد.در ICA افراد جمعیت اولیه(کشورها) دو نوع هستند،استعمارگر و مستعمره، که با هم تشکیل چند امپراتور می‌دهند.رقابت استعماری در بین این امپراتورها به حالتی همگرا میشود که تنها یک امپراتور موجود است.در ICA ارائه شده برای مسئله UC،متغییرهای زمانبندی بعنوان اعداد صحیح کدگذاری می‌شوند،بنابراین قیود مینیمم زمان روشن/خاموش شدن را میتوان بصورت مستقیم بکار برد.یک روش جدید برای مقدار دهی اولیه کشورها ارائه میشود.برای تایید عملکرد الگوریتم داده شده،آن را به یک سیستم با تعدادی واحد تولیدی در رنج 10 تا 100 در یک دوره زمانبندی روزانه اعمال می‌کنیم.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی و تحقیق-پردازش تصویر و ماشین بینایی- در 40 صفحه-docx گزارش کارآموزی عمران عایق کاری پاورپوینت سبک های معماری ایران حل تمرین کتاب جبر و مثلثات میلر - ویرایش چهارم روانشناسی - شخصيت (سالم)