👈 فروشگاه فایل 👉

طراحی یکالگوریتم وفقی جهت کنترل شناورهاي زیردریایی خودگردان با وجود عدم قطعیت در مدل دینامیکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

طراحی یکالگوریتم وفقی جهت کنترل شناورهاي زیردریایی خودگردان با وجود عدم قطعیت در مدل دینامیکی

در این مقاله، یک مدل دینامیکی با عدم قطعیتهاي پارامتري

ناشی از حرکت و مانورهاي شناورهاي زیردریایی خودگردان در

شرایط مختلف در نظر گرفته میشود. این مدل مبناي طراحی یک

راهبرد کنترل وفقی جهت تضمین پایداري و عملکرد مقاوم در برابر

تغییرات پارامترهاي سیستم قرار میگیرد. آگاهی از کران بالاي

نامعینیها در طراحی کنترلکننده ضرورتی ندارد. کلیت سیستم

کنترل طراحی شده که ناشی از عدم اعمال شرایط محدودکننده

اضافی و عدم تغییر ساختار آن در کل مسیر حرکت است از دیگر

مزایاي روش پیشنهادي میباشد. همگرایی خطاي تخمین پارامترها و

نیز خطاي متغیرهاي حرکتی با اثبات تحلیلی بر اساس تئوري

لیاپانف و نیز شبیه سازیهاي انجام گرفته نشان داده شده است.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارورزی با عنوان آموزش فتوشاپ 110 صفحه کار تحقیقی در مورد معاضدت حقوقی متقابل بررسی پیدایش نفت و تاثیر آن در زندگی بشر شیپ فایل آبراهه های استان مرکزی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فلاورجان (واقع در استان اصفهان)