👈 فروشگاه فایل 👉

نقشه ی جهت شیب شهرستان سردشت

ارتباط با ما

... دانلود ...

نقشه ی جهت شیب شهرستان سردشت

نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد:

شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202.5-247.5)، غرب (247.5-292.5)، شمال غرب (292.5-337.5)، شمال (337.5-360).

👇محصولات تصادفی👇

كاركردهاي مناسب شهري، تركيب و ادغام آنها با فضاهاي اصلي مورد نياز كودكان از نظر روان شناسي تجزیه و تحلیل سیستم های آبیاری تحت فشار طراحی یکالگوریتم وفقی جهت کنترل شناورهاي زیردریایی خودگردان با وجود عدم قطعیت در مدل دینامیکی جداول و نمودارهای لوله کشی گازهای طبی بررسی ماهيت حقوقي خسارت