👈 فروشگاه فایل 👉

جزوه آموزشي - امور مالي بيمه سینا

ارتباط با ما

... دانلود ...

جزوه آموزشي - امور مالي بيمه سینا

عنوان: جزوه آموزشي - امور مالي بيمه سینا

قالب: Word

تعداد صفحات: 244

(قسمت دوم - حسابداری)

فهرست مطلب

فصل 1- مختصري از تاريخچه و حسابداري بيمه

تاريخچه بيمه در جهان

تاريخچه بيمه در ايران

فعالان بازار بیمه‌های بازرگاني در ايران

آشنايي با انواع بيمه و طبقه‌بندی آنها

حسابداري بيمه در يك نگاه

وجوه تمايز حسابداري در مؤسسات بيمه با ساير مؤسسات

قوانين و مقررات حاكم بر حسابداري بيمه در ايران

مراجع وضع اصول حسابداري براي صنعت بيمه در ايران

آئین‌نامه‌های شوراي عالي بيمه (اصول حسابداري مبتني بر مقررات خاص)

فصل 2- صدور بیمه‌های عمومي

مقدمه

طبقه‌بندی حساب‌ها

گروه الف - بیمه‌نامه‌هاي عمومي داراي تاريخ شروع پوشش مشخص

عمليات ثبت حساب‌ها در پايان دوره مالي

فصل 3- خسارت بیمه‌های عمومي

طبقه‌بندی حساب‌ها

عمليات حسابداري خسارت‌ها در طول دوره مالي

عمليات حسابداري خسارت‌ها در پايان دوره مالي

فصل 4- بیمه‌های زندگي

حسابداري بيمه زندگي به روش سال مالي

فصل 5- بازيافت خسارات بیمه‌گذاران

انواع بازيافت خسارت از نظر قابليت وصول

حسابداري انواع بازيافت خسارت

روش ثبت حساب‌ها در عمليات بازيافت خسارت

فصل 6- مشاركت در منافع

طبقه‌بندی حساب‌ها

مشاركت در منافع سهم بیمه‌گذاران

مشاركت در منافع سهم نمايندگان

مشاركت در منافع سهم بیمه‌گران اتكايي و كارمزد منافع

فصل 7- عمليات اتکائي

مقدمه

طبقه‌بندی حساب‌ها

حسابداري عمليات اتكائي واگذاري

حسابداري عمليات اتكائي قبولي

فصل 9- كارمزد نمايندگان و كارگزاران

مقدمه

طبقه‌بندی حساب‌ها

ثبت حساب‌ها

شناخت هزينه كارمزد

فصل 10- ماليات و عوارض

مقدمه

طبقه‌بندی حساب‌ها

ماليات ارزش افزوده

ماليات و عوارض ارزش افزوده بیمه‌های عمر و پس انداز

ماليات و عوارض ارزش افزوده اتكايي

ماليات و عوارض ارزش افزوده اقلام مصرفي

ماليات و عوارض ارزش افزوده بیمه‌نامه‌هاي صادره براي خود (عرضه به خود)

ماليات و عوارض ارزش افزوده شعب شركت

فصل 11- ذخاير فني بيمه و شناخت درآمد

تحقق درآمد حق بیمه

تحمل هزينه خسارت و تطابق آن با درآمد مربوطه

ذخاير فني بیمه‌های مستقيم

حق بیمه مبناي محاسبه ذخيره

سهم نگهداري و سهم واگذاري در ذخاير فني مربوط به پرتفوي مستقيم

دسته‌بندی انواع ذخاير فني

فصل 12- حسابداري تسعير ارز

مقدمه

طبقه‌بندی حساب‌ها

قسمت اول) تسعير معاملات ارزي در طول دوره مالي براي عمليات صدور

قسمت دوم) تسعير معاملات ارزي در طول دوره مالي براي عمليات خسارت

قسمت سوم) تسعير معاملات ارزي در طول دوره مالي براي عمليات اتكائي

قسمت چهارم) تسعير معاملات ارزي در طول دوره مالي براي ساير عمليات

قسمت پنجم) تسعير مانده دارایی‌ها و بدهی‌های ارزي در پايان دوره مالي

قسمت ششم) تسعير حساب‌های ارزي واحدهاي مستقل خارجي در مقطع گزارشگري مالي

فصل 13- اموال و دارايي ثابت

طبقه‌بندی حساب‌های اموال

فصل 14- كدينگ حساب‌ها

فصل 15- صورت‌های مالي نمونه شرکت‌های بيمه

فهرست منابع و مآخذ

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت گرمایش جهانی زمین و تغییر اقلیم كارآفريني طرح تأسيس وراه اندازي شركت نامداران صنعت دانلود طرح توجیهی توليد كاشی كف پاورپوینت اکستروژن شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شیراز (واقع در استان فارس)