👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت

فصل اول :

كليات تحقيق

مقدمه :

تعريف موضوع تحقيق:

تاريخچه و سابقه موضوع تحقيق :

اهميت و ضرورت تحقيق :

اهداف تحقيق :

چهارچوب نظري تحقيق :

اركان اساسي مذاكره :

فرضيات تحقيق :

روش تحقيق

قلمرو تحقيق :

ابزارهاي گرد آوري اطلاعات:

روش تجزيه و تحليل داده ها:

محدوديت هاي تحقيق:

تعريف واژگان و اصطلاحات به كار رفته در تحقيق :

فصل دوم :

ادبيات تحقيق

تعاريف مذاكره :

اركان اصلي مذاكره :

مراحل اصلي در فرآيند مذاكره عبارتند از :

اقدامات و مراحل انجام كار قبل از مذاكره :

شناسايي اهداف :

اين اولويت ها به 3 دسته تقسيم مي شوند :

هدف ها و نتايج مذاكره :

هدف هاي ماهوي :

هدف هاي رابطه اي :

پيش بيني جهت احتمالي مذاكرات :

ارزيابي طرف مقابل :

انتخاب استراتژي :

تهيه و پيش نويس دستور جلسه :

دستور جلسه بايد :

ترغيب و تشويق جهت ارائه پيشنهاد :

بهترين روش :

دفاع از اصول اوليه مذاكرات و رفع عوامل بازدارنده :

به كار گيري نيروهاي فردي در مذاكره :

مهارت هاي مذاكره و نفوذ1 :

هدايت امواج موزون مذاكره :

تاكتيك هاي اساسي در مذاكره :

سوم تاكتيك هاي فشار روي مواضع :

شش عامل مهمي كه مذاكره كننده بايد بداند :

شش اصل كليدي موفقيت در مذاكره :

مذاكره معطوف به عاقبت :

اصول مذاكرات فروش1 :

سو گيري هاي تصميم گيري كه مانع مذاكرات اثر بخش مي شود :

مسائل ميان فرهنگي در مذاكره :

انگيزه ي رفتارهاي غير اخلاقي :

سي نكته و رهنمود اساسي در مذاكره :

فصل سوم :

روش تحقيق

طبقه بندي بر اساس روش:

طبقه بندي بر اساس اهداف :

جامعه و نمونه آماري مورد تحقيق

جامعه آماري

نحوة گزينش نمونه

روش‌ها و ابزار گردآوري اطلاعات

روش بررسي اسناد و مدارك

روش ميداني

پرسشنامه

قابليت اعتماد پرسشنامه

فصل چهارم :

تجزيه و تحليل آماري اطلاعات تحقيق

بررسي فرضيه تحقيق

فصل پنجم :

نتيجه گيري و پيشنهادات

نتيجه گيري از فرضيه :

پيشنهادات :

منابع و مأخذ

فهرست منابع فارسي :

👇محصولات تصادفی👇

کارخانه توليدي صنعتي ميثاق پاورپوینت ویلای Hamptons مقاله داده کاوی اهمیت آموزش ابتدایی پروژه کامل شركت سهامي بيمه ايران