accounts

پیشبینی کاهش استحکام نمونه هاي گرافیتی در آزمایش خستگی حرارتی توسط روش آسیب پیشرونده

پیشبینی کاهش استحکام نمونه هاي گرافیتی در آزمایش خستگی حرارتی توسط روش آسیب پیشروندهچکیدهدر این مقاله رفتار خستگی حرارتی نمونههاي گرافیتی با استفاده ازآزمایش کوئنچ مورد بررسی قرار گرفته و استحکام باقیمانده در اثرخستگی حرارتی، با تکرار تست کوئنچ و بررسی کاهش استحکامخمشی نمونهها مطالعه میگردد. براي بد

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اهواز (واقع در استان خوزستان)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اهواز (واقع در استان خوزستان)شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اهوازدر جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان- مرکز شهرستان- مساحت شهرستان به کیلومتر- محیط شهرستان به کیلومتر- مساحت شهرستان به هکتار